Aktualności o komornikachKomornik

Komornik zajmuje majątek innej osoby niż dłużnik

W dniu dzisiejszym komornik wszedł do mnie do mieszkania, które wynajmuje i zajął przedmioty należące do mnie potwierdzone fakturami VAT imiennymi przedłożonymi komornikowi, mimo tego zajął te przedmioty choć ja nie jestem dłużnikiem. Dług należy do mojego męża, z którym mam rozdzielność majątkową, nie posiada on swojego majątku i nie mieszka ze mną odwiedza mnie ponieważ mamy dziecko i jako tata chce być przy nim. Komornik powiedział, że mam czas na zwolnienie tych przedmiotów spod egzekucji, lecz nie wiem jak to zrobić i ile mam na to czasu?

Zdarza się częściej niż Ci wydaje. Komornicy – szczególnie Ci bez ludzkiej twarzy – wykorzystują niedoskonałości ustawy i zajmują majątek nienależący fizycznie do dłużnika. Jak się przed tym bronić? O to pyta nasza czytelniczka. Ale nie tylko ona. Powyższe pytanie często pojawia się w sytuacjach, gdy partner dłużnika dowiaduje się o zadłużeniu współmałżonka per facta concludentia – czyli gdy komornik dokonuje wejścia i faktycznego zajęcia ruchomości. Co w takiej sytuacji robić, gdy zajęte przez komornika rzeczy należą do niewinnego współmałżonka ?

Egzekucja komornicza w przypadku długów jednego z małżonków

Komornik zajmuje majątek innej osoby niż dłużnikNależy najpierw ustalić, przeciwko komu Sąd nadał klauzulę wykonalności. W przesyłanym pocztą zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji przez komornika do dłużnika, załączony jest również tytuł wykonawczy – czyli tytuł egzekucyjny (prawomocne orzeczenie sądu lub orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem, ugoda zawarta przed mediatorem, akty notarialne w których dłużnik lub właściciel nieruchomości poddał się egzekucji) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Sąd nadaje klauzulę wykonalności tytułowi w drodze postanowienia, w którym wymienia w stosunku do kogo ją wydaje.

Należy mieć na uwadze, iż tytuł wykonawczy nadany przeciwko dłużnikowi nie uprawnia do prowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością ustawową bez nadania klauzuli wykonalności przeciwko współmałżonkowi tej osoby. Jednak w przedstawionej sytuacji klauzula wykonalności, ze względu na fakt rozdzielności majątkowej małżeńskiej została wydana tylko przeciwko małżonkowi – dłużnikowi. Zatem, gdy komornik dokona zajęcia ruchomości stanowiących majątek osobisty współmałżonka dłużnika (czyli osoby niewinnej, nie mającej komornika), możliwe są dwa tryby obrony: umorzenie postępowania na wniosek osoby nie będącej dłużnikiem lub złożenie odpowiedniego powództwa przeciwegzekucyjnego.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zgodnie z art. 825 pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, organ egzekucyjny (komornik) umorzy postępowanie w całości lub części jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji. Taki wniosek składa się do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, czyli bezpośrednio do rąk komornika. Dla uzasadnienia wniosku trzeba będzie załączyć imienne dowody zakupu zajętego majątku, a także umowę małżeńską majątkową (czyli dokument potwierdzający rozdzielność majątkową).

Jak podnosi się w orzecznictwie, jeżeli egzekucja została wszczęta przeciwko małżonkowi dłużnika bez uzyskania klauzuli wykonalności w trybie art. 787 Kodeksu Postępowania Cywilnego, to małżonek ten może domagać się umorzenia egzekucji na podstawie art. ww. 825 pkt 3, a nie zwolnienia od egzekucji na podstawie art. 841 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Powództwo opozycyjne

W sytuacji jednak gdyby Sąd nadał klauzulę wykonalności przeciwko współmałżonkowi mimo istnienia rozdzielności majątkowej (czego nie można całkowicie wykluczyć) –  z pomocą przychodzi regulacja przewidziana w art. 8401 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi:

jeżeli dłużnik albo jego małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 lub art. 787 1 , podnosi wynikający z umowy majątkowej małżeńskiej zarzut wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności całością lub częścią majątku, przepis art. 840 § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio. art. 8401 Kodeksu Postępowania Cywilnego

Zatem w takiej sytuacji nękany przez komornika małżonek bez długów powinien złożyć powództwo przeciwegzekucyjne w oparciu o ww. normę, zwane powództwem opozycyjnym – o pozbawienie tytułu wykonawczego względem niego jako małżonka dłużnika.

W załączeniu pokrzywdzony przez komornika (współmałżonek dłużnika) musi załączyć umowę małżeńską majątkową oraz imienne faktury lub rachunki jako dowód. Warto zawrzeć w powództwie wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego na czas postępowania przeciwegzekucyjnego wskazując, iż nie ma podstaw do jego prowadzenia w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych dowodów a także, iż kontynuowanie postępowania może narazić powoda na nieodwracalną szkodę majątkową. Należy pamiętać, iż powództwo wnosimy w trzech egzemplarzach – tzw. oryginał dla Sądu oraz odpisy dla wierzyciela oraz komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne – wraz ze wszystkimi załącznikami.

Do przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania wcześniej wspomniana regulacja z art. 841 kpc – powództwo interwencyjne, stosowane w sytuacji gdy osoba trzecia (współmałżonek) ma ustawową wspólność majątkową z dłużnikiem.

Gdzie składa się powództwo opozycyjne?

Zasadą ogólna jest taka, iż powództwo opozycyjne wnosi się do Sądu, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. W sytuacji większości małżonków dłużników będzie to Sąd Rejonowy (gdy sprawa nie przekracza 75 tysięcy złotych) lub Okręgowy (gdy jest wyższa niż 75 tysięcy) przy którym działa komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne (aktualny wykaz sądów znajdziesz tutaj).

Kiedy należy złożyć powództwo opozycyjne?

Kodeks Postępowania Cywilnego nie zawiera przepisu wskazującego określony termin na złożenie stosownego powództwa. Może to nastąpić również przed wszczęciem egzekucji. Jednak w opisywanej sytuacji należy to zrobić niezwłocznie, albowiem komornik bez wniosku wierzyciela nie zawiesi na nasze żądanie egzekucji.  Dla zachowania szczególnej staranności najlepiej sporządzić pismo do komornika, informujące go o fakcie złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Możliwość złożenia powództwa opozycyjnego ustanie z czasem zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Czy złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego wiąże się z kosztami sądowymi?

Opłata od pozwu przeciwegzekucyjnego wynosi 5% wartości od przedmiotu sporu. Przy czym chodzi tutaj co do zasady o należność główną, egzekwowaną przez komornika. Jednak  istnieje możliwość obejścia obowiązku uiszczenia opłaty – jeśli nasza sytuacja majątkowa nie jest dobra. Wtedy w petitum (żądaniach) pozwu wpisujemy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości, a w treści uzasadnienia powództwa opisujemy sytuację majątkową – nasze dochody oraz koszty i zobowiązania. Do tego załączamy wypełniony formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym – dostępny zawsze do pobrania na stronie:

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

Dodaj komentarz