AlimentyKomornik

Kogo najpierw spłaci komornik, czyli o kolejności zaspokajania wierzycieli

kogo najpierw spłaci komornik

Jeden z naszych czytelników poruszył temat, który zapewne interesuje również niejednego zadłużonego – chodzi o kolejność zaspokajania roszczeń wierzycieli, czyli mówiąc potocznie o to, kogo najpierw spłaci komornik.

Czy komornik, mający w obsłudze kilku niezależnych od siebie wierzycieli dłużnika, dzieli pomiędzy nich pieniądze po równo?

A może egzekutor wysyła odzyskane od dłużnika pieniądze wg kolejności rozpoczęcia działań komorniczych?

Lub też – bo wielu ma teorie spiskowe – komornik oddaje pieniądze temu, kto zaoferuje wyższą prowizję?

Czas poznać prawdę i dowiedzieć się, kogo najpierw spłaci komornik prowadzący w stosunku do dłużnika kilka postępowań z kilku tytułów wykonawczych.

Dwie sprawy u komornika i kolejność zaspokajania wierzycieli

Nasz czytelnik napotkał problem, którego nie rozumie. Pisze on zatem tak:

Dzień dobry,

Komornik “prowadzi” moje dwie sprawy.

 1. Zaległe alimenty na dziecko.
 2. Niespłacona w terminie pożyczka.

Przez dłuższy okres czasu byłem bezrobotny, niedawno znalazłem pracę za tzw. najniższą krajową.

Wiem, że komornik ma prawo zająć mnie 60% wynagrodzenia z tytułu alimentów. Jednak ostatnio byłem w kancelarii i usłyszałem że w pierwszej kolejności zaspokoi wierzyciela z tej drugiej sprawy na kwotę 300 zł  – z tytułu zastępstwa procesowego?

Czy może tak postąpić?

No właśnie, czy komornik działa zgodnie z prawem? Sprawdźmy to, gdyż wszystko ma swoje podstawy prawne. Każda czynność wykonana przez komornika – w tym to, kogo najpierw spłaci komornik – wynika wprost z ustaw, kodeksów czy konstytucji.

W opisanej przez czytelnika jego obecnej sytuacji komornik podczas egzekucji uzyska sumę pieniężną, która jednak nie wystarczy na uregulowanie obu długów w całości. W związku z taką sytuacją musi odwołać się do opisanych poniżej zasad określających pierwszeństwo w wyborze wierzytelności do spłaty. W przypadku naszego Czytelnika mamy do czynienia z długiem z grupy I (koszty zastępstwa – należność pełnomocnika wierzyciela) oraz z długiem z grupy II (zasądzony obowiązek alimentacyjny wobec dziecka). Zgodnie z opisanymi poniżej zasadami komornik ma obowiązek w pierwszej kolejności spłacić należność z grupy wyższej, a później z niższej. Zatem spłaca kwotami uzyskanymi z egzekucji jako pierwsze koszty egzekucyjne, a jako drugie należności alimentacyjne.

I zrobi tak zawsze, nie tylko w opisanym przypadku. Postępowanie takie wymusza na nim obowiązujące prawo. Czas zapoznać się z najważniejszymi zapisami, które regulują kolejność spłaty wierzycieli.

Komornik a prawo, czyli kogo najpierw spłaci komornik

Zgodnie z art. 32 ust. 1 obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „wszyscy są wobec prawa równi”. Ta sprawiedliwa zasada nie dotyczy jednak np. wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym. Ustawodawca uznał, iż w tym przypadku należy wprowadzić zasadę uprzywilejowania (pierwszeństwa) ze względów socjalnych, przez wzgląd na interes publiczny oraz mając na uwadze cel postępowania egzekucyjnego. Zasady podziału sumy pieniężnej uzyskanej ze skutecznej egzekucji określone są w art. 1025 i art. 1026 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) [dalej:Kpc].  Są to przepisy bezwzględnie obowiązujące i hierarchiczne, czyli określają bezwarunkowo kolejność spłaty poszczególnych wierzycieli (ściślej: ich wierzytelności). Warto dodać, że jest to katalog zamknięty, komornik nie może wprowadzać swoich grup wierzycieli.

Zgodnie z treścią art. 1025 Kpc podstawowa zasada brzmi: „Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:”

 1. koszty egzekucyjne;
 2. należności alimentacyjne;
 3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
 4. należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; inne świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów;
 5. należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;  inne świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów;
 6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;
 7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)), o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;
 8. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
 9. inne należności; świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem, świadczenia dożywotnika  (chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej);
 10. kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.

Ważne jest, iż odsetki i koszty postępowania dzielą kategorię z należnością główną.

Zasada pierwszeństwa obowiązująca komorników

Znajdująca wyraz w art. 1025 Kpc zasada pierwszeństwa polega w praktyce na tym, że zaspokojenie należności zaliczonych przez ustawodawcę do bliższej kategorii nastąpi przed należnościami umieszczonymi w dalszej kategorii, tak więc jeżeli suma objęta podziałem nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, zasada ta wyłączy zaspokojenie wierzycieli, których należności znajdują się w dalszej kolejności.

Przepisy zamieszczone w art. 1026 Kpc są uzupełnieniem tych opisanych powyżej. Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw zaliczonych w art. 1025 do tej samej kategorii wierzytelności – należności wszystkich wierzycieli danej kategorii zostaną rozdzielone proporcjonalnie (matematycznie: suma wszystkich należności wierzycieli przez iloraz liczby wierzycieli). Istotna jest tu także kolejność, otóż wydzieloną wierzycielowi przez komornika sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną (kapitał, należność główną).

W praktyce ilustracją ww. zasady jest następujący przykład:

jeżeli należność wierzyciela wynosi łącznie 1260 zł, z czego 1000 zł w kapitale, 100 zł w kosztach postępowania (koszty procesu plus koszty postępowania egzekucyjnego) i 160 zł w odsetkach, a wydzielona wierzycielowi w planie podziału suma (np. przy zastosowaniu zasady proporcjonalności) wynosi 900 zł, to zalicza się ją na koszty postępowania i odsetki, które – w łącznej wysokości 260 zł – ulegną zaspokojeniu w całości, podczas gdy pozostała kwota 640 zł zaspokoi tylko częściowo należność kapitałową. Zaspokojenie kwoty 360 zł będzie mógł dany wierzyciel dochodzić w ewentualnej innej egzekucji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), [w:] A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II.

 1. spłacam dobrowolnie dług co miesiąc po 1000 zł pomimo tego mam zablokowane wszystko działki dom jak najgorszy przestępca jeszcze po 3 lub 4 korespondencje odzastępcy komornika a on zamiast spłacac wierzycieli to najpierw zwija sobie oszukują dłuzników jak mogą powinni sie wziązc za lichwiarzy i komorników pan ziobro i pan jaki niewiedzą co oni robią a do łopaty z nimi niech zapier za 1600 złotych i zobaczymy jak to elita sie wykaze przy łopacie a nie balangi w knajpach pod zamknięciem a biedni cierpia

 2. Witam. W temacie “Kolejność zaspokajania wierzycieli ” Sprawa zadłużeń alimentacyjnych : Komornik wyegzekwowaną kwotę od dłużnika dzieli w/g spraw założonych a nie wierzycieli . Pod jednym nr sprawy i pod jedną pozycją ujął 3 wierzycieli tj.2 córki i ZUS (stary FA), a pod kolejnymi pozycjami, oddzielnie – 5 Numerów spraw Prezydenta Miasta (obecny FA) jako 5 wierzycieli. Proszę o odpowiedź czy ważna jest liczba wierzycieli faktycznie czy ilość Nr spraw tego samego wierzyciela. Pod jednym nr sprawy są ujęte 2 córki razem z ZUS i przy tej pozycji jest nieduża kwota a wykazano że ich procentowy udział w długu jest 86,58 %. Natomiast należności dla Prezydenta Miasta przyznano w 100 % pomimo, że procentowy udział w długu 5 kolejnych spraw miało 2,75%; 4,08 %; 2,17%; 3,03%; 1,39%. W sumie 13,42 %, co razem z kosztami egz.wyniosły 14960,64 zł. Natomiast bardzo duże należności dla córek, pomimo wykazanego 86,58 % udziału w długu, komornik przyznał kwotę śmieszną bo tylko 3372,69 zł. Obawiam się, że przekaże ją do ZUS bo są córki ujęte pod jednym nr sprawy razem z ZUS.
  Czy jest sens się odwoływać od takiej decyzji ? Myślę, że jest to niesprawiedliwy podział. Sama wychowywałam 3 dzieci.Zamiast 1000 zł alimentów przez jakiś czas otrzymywałam tylko 100 zł od ojca dzieci lub od komornika przez 1,5 roku od 37,43 do 44,88 zł. Przez jakiś czas otrzymywałam alimenty z FA ale nie zawsze , bo pracowałam w biurze i przekraczałam minimalnie wymagane progi dochodowe. Teraz, gdy była możliwość otrzymania większej kwoty z egzekucji komorniczej u dłużnika , to znów dostałyśmy “kopa” tym razem od komornika. Nie mam siły już walczyć . Walczę już prawie 20 lat o coś co powinno się należeć wg różnych przepisów. Matka samotnie wychowująca dzieci w Polsce, powinna dostać medal za trud jaki musi włożyć aby “utrzymać się na powierzchni” i nie zwariować. Kto tego nie doświadczył, nie zrozumie.

  1. Od stycznia 2019r chyba tak jest. Cały rok dostaje najniższą krajową, a wierzyciel nie dostał nic, bo wszystko zabiera komornik dla siebie w pierwszej kolejności
   Czekam na zaświadczenie komornika o sumie zabranej z wynagrodzenia kwoty i wysyłam dalej do Rzecznika Praw Obywatelskich, jak nie pomoże, to do Ziobro itd. przecież to się kupy nie trzyma. Odsetki rosną, dług się nie zmniejsza. O co chodzi w tym kraju ?

 3. Witam, mam podobną sytuację. I w związku z tym mam jeszcze pytanie, czy nie ma tutaj znaczenia, że egzekucja prowadzona jest z minimalnego wynagrodzenia? Przecież gdyby nie zajęcie z tytułu alimentów to wynagrodzenie byłoby zwolnione z egzekucji w całości.

Dodaj komentarz