WynagrodzeniaZajęcie rachunku bankowego

Czy komornik może zająć jednocześnie wynagrodzenie i konto w banku, czyli tzw. podwójna egzekucja

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego - podwójna egzekucja?

Nasi czytelnicy bardzo często zadają nam pytanie, czy komornik ma prawo zająć zarówno nasze źródło dochodów (np. wynagrodzenie za pracę), jak i też rachunek bankowy na który wpływa wolna od potrąceń część tych dochodów. W tym artykule odpowiemy na to pytanie, przy okazji dowiesz się dlaczego komornicy chętnie umawiali się na dobrowolne spłaty długu.

Przedstawmy tą sytuację na poniższym przykładzie.

Przykład
Pani Anna pracuje na umowę o pracę i miesięcznie zarabia 4000 zł netto. Komornik Sądowy Jan Kowalski dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużniczki i z tego tytułu zakład pracy miesięcznie przelewa na rachunek bankowy kancelarii kwotę 2000 zł. Dodatkowo ww. komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego dłużniczki w PKO, na który wpływa pozostała część wynagrodzenia Pani Anny. Z tego tytułu bank przelewa na rachunek egzekutora kwotę 312,50 zł, w konsekwencji zamiast 2 000 zł pozostawiając jej do życia kwotę 1 687,50 zł (tj. 75% minimalnego wynagrodzenia brutto).

Pytanie brzmi:

  1. Czy postępowanie komornika mieści się w granicach prawa?
  2. Czy dłużnik posiada możliwość obrony przed „podwójną egzekucją”?

Czy komornik może zająć jednocześnie wynagrodzenie i konto w banku w zgodzie z prawem?

Na to pytanie niestety należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wielokrotnie sądy w swoim orzecznictwie wskazywały, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę (czy też z innych dochodów takich jak np. świadczenie ZUS) oraz egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego, to dwa odrębne sposoby egzekucji, które co do zasady nie łączą się. Ponadto, we wniosku egzekucyjnym wierzyciel może wskazać komornikowi różne sposoby egzekucji, co wskazuje wprost, że takie postępowanie posiada umocowanie w przepisach prawa.

Co może zrobić dłużnik aby uniknąć dwóch zajęć?

W wyżej przedstawionym stanie faktycznym, Pani Anna powinna udać się do komornika i złożyć pisemny wniosek o ograniczenie zajęcia rachunku bankowego o pozostałe kwoty wpływające z wynagrodzenia. Na tak sformułowany wniosek, komornik powinien wystosować do banku dłużniczki pismo ograniczające zajęcie rachunku bankowego o ww. sumy i zwolnić już zajęte kwoty.

W jakich sytuacjach komornik nie przychyli się do Twojego wniosku?

  1. W przypadku, gdy otrzymujesz minimalne wynagrodzenie – nie trzeba w tym miejscu tłumaczyć, że ograniczenie zajęcia rachunku bankowego przy jednoczesnym braku woli spłaty zaległości przez dłużnika spowoduje, że egzekucja będzie bezskuteczna. Wobec tego, nie należy w tym miejscu spodziewać się dobrej woli komornika. Ponadto, z uwagi na ujednolicenie opłat egzekucyjnych w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2019 roku, nie wyrazi on zgody na ograniczenie rachunku bankowego, nawet w zamian za deklarację dobrowolnych wpłat, gdyż nie leży to w jego interesie.
    Wcześniej bowiem znaczna część komorników wyrażała zgodę na wpłaty dobrowolne, aby pobrać od dłużnika wyższą opłatę egzekucyjną tj. 15%, w zamian 8% należnej przy egzekucji z rachunku bankowego.
    W obecnym stanie prawnym, gdy opłata zawsze będzie wynosić 10%, komornik będzie bardziej zainteresowany otrzymywaniem środków z (jego perspektywy) pewniejszego źródła.
  2. W przypadku, gdy łączna suma, która spłynie od pracodawcy oraz z zajętego rachunku wystarczy na zaspokojenie długu wraz z kosztami egzekucji. W tej sytuacji komornik zasłoni się zasadą szybkości postępowania, zgodnie z którą sprawa winna być załatwiona bez zbędnej zwłoki.

Kiedy komornik być może przychyli się do Twojego wniosku?

Gdy posiadasz zaległości alimentacyjne. Zgodnie z przepisami KPC środki znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika alimentacyjnego podlegają zaspokojeniu w pełnej wysokości, nie pozostawiając dłużnikowi na koncie nawet złotówki. Komornik w tym przypadku musi jednak rozważyć, czy pozbawiając dłużnika środków do życia nie spowoduje, że ten przejdzie do szarej strefy, czyniąc postępowanie całkowicie bezskutecznym. W tej sytuacji dłużnik powinien udać się do kancelarii i przedstawić komornikowi swoje racje, składając stosowny wniosek o ograniczenie zajęcia konta.

Komornik odmówił – nie składaj broni

W przypadku odmowy ze strony organu egzekucyjnego rozważ złożenie:

  • skargi na czynność komornika bądź też,
  • powództwa przeciwegzekucyjnego o zwolnienie zajętych kwot.

Kierując pismo do sądu należy argumentować, że zgodnie z przepisami prawa komornik winien stosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika, a ten pobierając środki z dwóch źródeł narusza dyspozycje przepisu art. 799 k.p.c. Ten mówi:

Art. 799. KPC. Sposoby egzekucji

§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Oczywiście rozumiemy, że skuteczne działanie wymaga wiedzy, dlatego oferujemy Ci wsparcie profesjonalnego prawnika – napisz do nas na kontakt@bank-komornik.pl

Możliwy jest również kontakt z wierzycielem, który bardzo często podchodzi do tematu bardziej elastycznie niż komornik. Szczególnie, że skuteczna egzekucja, która odwleka się w czasie, prowadzi do wzrostu łącznej wysokości odsetek, a więc w konsekwencji powiększa się jego zysk.

Negocjacje w sprawie zadłużenia nie z komornikiem, a wierzycielem

Wiele osób godzi się na komornika, gdyż posiadając zadłużenie nie było w stanie porozumieć się z wierzycielem. Jeśli tak jest u Ciebie – pomyśl, że w Twojej sprawie mógłby mediować zawodowy negocjator. Na negocjacje z bankiem czy firmą windykacyjną nigdy nie jest za późno. A ugoda, w ramach której zawieszona będzie egzekucja, może być znacznie łatwiejsza do osiągnięcia niżeli myślisz.

A pytanie, czy komornik może zająć jednocześnie wynagrodzenie i konto w banku stanie się dla Ciebie kompletnie nieważne.

Leave a Reply